Градските и селските общности често са засегнати от влияния на околната среда. Настъпват мащабни промени, дължащи се на изменението на климата или замърсяването, причинено от разпространението фини частици прах от горивни процеси. Използвайки мини пречиствателни станции, общините могат решат проблемите със замърсяването, водите и почвата и недопускането на вредни вещества в тях. По отношение опазването на водите, през последните години изследванията бяха насочени към разработването на технологии за пречистване им, които практически не съдържат химикали, което дава възможност за повторното им използване. Много промишлени процеси се нуждаят от много висококачествена вода (ултра чиста вода). Полезни в това отношение са пречиствателните станции, функциониращи с биотехнология. Намират приложение както в промишлеността, така и при еднофамилните къщи.

Мини пречиствателни станции

Мини пречиствателна станция е система за пречистване на битови води, предназначена главно за еднофамилни домове. Тя работи на същия принцип като колективни пречиствателни станции за отпадни води (на ниво градове, общности на общини и др.), но в по-малък вариант за индивидуална употреба. Мини пречиствателната станция за отпадни води е част от колективните канализационни системи. Има различните видове мини пречиствателни станции за отпадни води. Класическият тип е биопречиствателна станция с активирана утайка.

Технология и начин на функциониране

Тази технология обикновено се основава на резервоар със само 2 отделения: едно за аерация и пречистване, другото за декантивиране и избистряне. Технологията е насищане с бактерии и мокроорганизми в утайката. Те се хранят с част от отпадъците, попаднали във водите и така на практика извършват пречистването. След което е необходимо тези микроорганизми да се отделят от водата. Най-общо, това става чрез утаяване, преливане на водата и допълнително сгъстяване на утайката. Утайката се суспендира в мини станцията, най-често в един и същ резервоар. Изтичащите води ще се обработват с помощта на електронна система, която периодично активира различните фази на пречистване, за да позволи оксигенация на изтичащите вещества, утаяване, избистряне и евакуация.

Ползи от използването на мини пречиствателни станции

Мини пречиствателните станции имат компактен и адаптивен дизайн. Големината им е около 5 м² площ за до 25 човека и са подходящи за всички видове терени, почви и водни маси. Могат да бъдат монтирани както на двора, така и в специално изградена пострайка. Има вариант да се поставят и в мазето. В зависимост от терена и дълбочината на подпочвените води понякога се налага и допълнително укрепване с бетонна плоча и обръчи. Самото съоръжение е леко – не повече от 200-300 кг., а монтажът е евтин. Поддръжката също не е скъпа и е сравнително лесна, защото не отнема много време. И не на последно място инсталацията е надеждна. Производителите дават гаранция за дълъг живот – до 40 години.

Мини пречиствателни станции